ALFHAUSEN, GENEALOGY, St. JOHANN CHURCH,  RECORDS.

 


(   E-MAIL ADDRESS:   helene.sopnel@ziggo.nl    )

 

terug

SCANS  1812 -----  1904

"LEES MIJ EERST'

DOPEN

De titelbladen van twee doopboeken zijn eveneens gescand om een indruk te geven van het uiterlijk van zo'n boek, 
zie de scans van de pagina's  bap789.jpg en bap1333.jpg .

Ná pagina 789 volgt onmiddellijk 850. Hiertussen bestaan geen pagina's.

Het doopboek, over de periode 1812 tot 1853, is bijzonder omvangrijk. De rug van het boek is rond 
en zeer stevig en hecht ingebonden. Daardoor was het eigenlijk bijzonder moeilijk om het boek geheel 
open en vlak op de glazen plaat van de kopieermachine van de pastorie te krijgen. 
Hierdoor werden de kopieën aan de linkerzijde donker. De tekst (geboorte data en doopdata) was haast 
niet meer te lezen. Vóórdat de kopieën werden gescand heb ik met witte inkt de data erbij geschreven.
Vóór 1853 hebben de pastoors de doopakten op één pagina onder elkaar gezet, dit geldt ook voor de 
huwelijks- en de overlijdensakten.
Ná omstreeks 1853 zijn de inschrijvingen over twee pagina's verdeeld.
De afmetingen van de DTB-boeken zijn dan zo groot geworden, opengeslagen bijna 60 cm breed en 
40 cm lang, dat de bladzijden niet meer in één keer met 'n A4 scanner te scannen zijn.
Om de grote bladzijden toch te kunnen scannen zijn van elke linker- en rechter pagina twee scans 
gemaakt, de linker pagina's  krijgen a en b achter de bladzijdenummers, de rechter pagina's krijgen c en d 
achter de paginanummers, a en c voor bovenste helft, b en d voor de onderste helft.
Als 'n pagina niet geheel volgeschreven is dan treft u alleen 'n a en c aan, bv. 928a en 928c.
Opengeslagen dragen de linker- en rechter pagina hetzelfde paginanummer.
Hieronder is een sterk verkleinde afbeelding van pagina 901 uit het doopboek afgedrukt met de pagina's  
901a, 901b, 901c en 901d.
Op de linker pagina vermeldt de pastoor de naam en datum, plaats van de gebeurtenis, de ouders van de 
vermelde persoon etc. terwijl op de rechterpagina veelal de getuigen bij een doop of huwelijk, of bij een 
overledene, de doodsoorzaak, verder de opmerkingen van de pastoor zelf (bijvoorbeeld wanneer een 
huwelijk elders wordt gesloten etc.).
Wat opvalt is dat de pastoor de pagina's doornummert, links 106 en rechts 107.
Gebleken is dat de elkaar opvolgende pastoors niet consequent deze manier van doornummeren toepassen; 
dubbele nummers of zelfs helemaal geen nummering van pagina's komen voor.
Vandaar dat een nieuwe nummering van de pagina's moest worden doorgevoerd.
In de hieronder getoonde afbeelding links bovenste helft pag. nr. 901a en onderste deel 901b,
rechts bovenste helft 901c en onderste deel 901d.
In de scans zijn de nieuwe pagina nummers (en de jaartallen) met rode inkt erbij geschreven.
In de kolom "Bemerkungen"  zijn de recordnummers uit de eerste kolom met rode inkt herhaald. 
In het voorbeeld dus 7 tot en met 12.
(Helaas schrijven niet alle pastoors zo mooi als deze pastoor.)

       

Linker deel van de titel:

 Pag.....                                                                                                                                     Jaar......
 Oplopend
 nummer
  Geboorte- 
    
plaats
    Geslacht
   
v/h kind 
     Achternaam en
 
voornaan v/h kind
  
Geboortedag en uur 
 
in het jaar 18…
  Namen, Status en
  woonplaats v/d ouders


Rechter deel van de titel:

              Doopdag      Namen, Status en 
      Woonplaats v/d 
          getuigen
         Opmerkingen    Naam v/d inschrijver
     van de akte in het
   kerkboek met datum.


Als een tweeling werd geboren dan werden uiteraard twee akten ingeschreven.
In de Alphabetische Namen Register (ANR) is achter de naam van de gedoopte dan ook tweemaal het pagina 
nummer opgenomen.
Zo komt de naam "Kemper" op pag. 1029 driemaal voor, tweemaal vanwege een tweeling, eenmaal vanwege 
de doop van iemand die ook Kemper heet.
Ook doodgeboren kinderen zijn onder de naam van de vader opgenomen.
Op 1 October 1875 is het doopboek van de parochie St. Johannis formeel afgesloten als Civiel-Stands-register. 
Hierna hebben de lokale overheden de Burgelijke Stand ingevoerd. Zie pagina 1179d.
De parochies blijven echer wel op identieke wijze als voorheen doorgaan met de inschrijvingen van de 
Doop-, Trouw- en Overlijdens akten in hun boeken.
Achter enkele pagina nummers is een * gezet, dit betekent dat de pastoor naderhand bij deze naam heeft geschreven:
Emigriert nach Nord America, den ….   of:  Ausgewandert nach Nord America.
Dan volgen datum, maand en jaar.
Vaak is deze tekst, met potlood geschreven, zeer moeilijk leesbaar.

Na ongeveer 1880 worden de namen en/of voornamen een enkele keer naderhand gecorrigeerd door andere pastoors.  Men leest dan:
Musz heiszen …etc.  Dan volgen de gecorrigeerde namen.
Als de gecorrigeerde naam een andere naam is dan die er al stond, dan is het pagina nummer ook gezet achter de gecorrigeerde naam.
Een enkele maal verwijst een  "!", gezet achter een pagina nummer,naar de Kolom "Bemerkungen".
De bedoeling hiervan is dat extra aandacht geschonken wordt aan de opmerkingen die de pastoor schrijft in de kolom "Bemerkungen".
De naamgeving in Duitsland was in die tijd, tot circa 1880, bijzonder gecompliceerd, dit maakt het genealogisch onderzoek moeilijker.
Enkele voorbeelden,
Nr. I (zie dopen pagina nr 918b, nr 24:)

Giesbold, Anna Maria                       Colonus Johann Heinrich Stegemann, nach der Stätte genannt
                                                        Giesbold, in Thiene, und Maria Elisabeth, geb. Meyermann

                                                      
Colon  Johann Heinrich Stegemann, genoemd naar de boerderij
                                                      
Giesbold, in Thiene, en Maria Elisabeth, geboren Meyermann.

Bij deze inschrijving krijgt het kind Anna Maria de achternaam GIESBOLD, terwijl de vader STEGEMANN  heet.
Als in dit geval alleen gezocht wordt op de naam Stegemann, dan wordt Anna Maria vermoedelijk niet gevonden!
Advies: Zoek altijd op de namen van de VADER, de MOEDER en op de naam van de boerderij.

  Nr II:  Zie dopen pagina 1145b nr. 5

  

(Wobbe)                          (kötter und Tischler Gerhard               Der Vater heiszt:
Maria Elisabeth                 Heinrich Auf  der Heide geb:               Gerhard Heinrich Stottmann, nach der 
musz heiszen: Auf der       Stottmann in Thiene unddessen          Stätte Auf der Heide. Der Verkehrsname
Heide (nach der Stätte)     Ehefrau Maria Elisabeth) geb.              ist;  Wobbe  nach einem ehricherner
                                        Kleinhaus, Siehe Bemerkung:              Besitzer der Stätte.
 

(Wobbe)                         (Keuterboertje en meubelmaker Gerhard     De vader heet:
Maria Elisabeth                Heinrich Auf der Heide geboren: Stott-       Gerhard Heinrich Stottmann
moet heten: Auf der          mann  in Thiene en zijn vrouw Maria          naar de boerderij Auf der Heide.
Heide
(naar de boerderij)  Elisabeth) geboren Kleinhaus                     De onjuiste naam is; Wobbe,
                                        Zie opmerkingen                                       naar een voormalig eigenaar van de plek.


Het betreft in dit geval het echtpaar Gerhard Heinrich Stottmann en zijn vrouw Maria Elisabeth Kleinhaus die op een boerderij wonen met naam "Auf der Heide", die in het verleden eigendom was van Wobbe.
Advies: Zoek eerst in het huwelijksboek de echtparen op die u wilt onderzoeken en ga vervolgens in het doopboek na wanneer er kinderen zijn geboren uit dit huwelijk door te zoeken op naam van de VADER, de MOEDER en zo mogelijk op de naam van de Stätte. Let vooral ook op de namen van de getuigen.

In het verleden was men lang niet zo nauwgezet bij het schrijven van de namen als tegenwoordig.
Neem daarom ook gelijkluidende of iets anders geschreven namen mee in het onderzoek, bijv.:
Laarmann=Lahrmann=Laermann.     Haarling=Harling.           Creutzmann=Kreutzmann.
Fisse=Visse.
                                   Wehberg=Weberg.        Wehlage=Welage.
In verband met alfabetisering van de achternamen zijn de voorvoegsels achter de namen geplaatst.
Zur Horst wordt dan Horst, Zur en Tor Becke wordt Becke, Tor. 
De namen komen ook voor zonder voorvoegsel als Torbecke en Zurhorst.
Zoek dus bij dit soort namen op beide mogelijkheden.

HUWELIJKEN

De scans van de huwelijken zijn niet helemaal identiek aan de scans van de geboorten.
De titelbalken boven de pagina's zijn vervangen door de cijfers, 1 tot en met 12.
Althans voor de boeken ná 1853.
Hieronder is een voorbeeld geprint van zo'n titelbalk, eerst een origineel, vervolgens de duitse 
versie in normaal schrift en tenslotte de vertaalde versie.
Onder de vertaalde versie zijn onder de kolommen de cijfers aangebracht die overeenkomen 
met de cijfers in de scans. Deze "titelbalk"cijfers dienen als vervanging van het origineel.
Kolom nr. 13 is weggelaten omdat deze kolom geen informatie toevoegt.
Verder zijn de pagina nummers, jaartallen en de record nummers in het blauw geschreven.
De titelbladen van enkele huwelijksboeken zijn gescand, zie pag. nummers marr155 en marr205.
De record nummers zijn uit de 1ste kolom overgenomen en in kolom 12 bijgeschreven.

Origineel:

    

 

Linker deel:

   Pag….                                                                                                                            Jahrgang  …..

  Laufende
   Nummer

                 Des Bräutigams                                 Der Braut

  voller Namen, Stand
      und Wohnort

 Geburtstag und
 Ort

  Eltern nach 
   Namen und 
      Stand

  voller Namen
    Stand und 
    Wohnort

  Geburtstag und 
   Ort

  Eltern nach Namen
      und Stand


Rechterdeel:

18.....                                                                                                                                                                                   Pag.....

 Angeblicher
 künftiger
 Wohnort

 Tag und Orte des
   Aufgebots

  Tag und Ort der 
     Trauung

    Namen, Stand und
Wohnort der Trauzeugen

    Bemerkungen

   Namen des Kitchen-
      buchführes nebst
     Datum

 

Vertaling van Linker deel:

   Pag….                                                                                                                            Jaar  …..
  Oplopend
  Nummer
                 Bruidegom                                 Bruid
  Voornaam, Achter-
  naam en Woonplaats
 Geboortedag en
   Woonplaats
  Naam ouders
     en status
 Voornaam, Ach-
ternaam en Woon
      plaats
  Geboortedag
  en Woonplaats
  Naam ouders en
     en status

        1                   2                     3                 4                  5                  6                   7

Vertaling van rechterdeel:

   18.....                                                                                                                                                                            Pag.....

Opgegeven
toekomstige
woonplaats

Dag en plaats van
het aantekenen

Dag en plaats van
het huwelijk

Namen, status en 
woonplaats van de
getuigen

Opmerkingen

Naam van de inschrijver
in het register met
datum

          8                9                10                   11                    12                    13


OVERLEDENEN

De scans van de overledenen zijn niet helemaal identiek aan de scans van de geboorten en huwelijken.
De titelbalken boven de pagina's zijn vervangen door de cijfers, 1 tot en met 10.
Althans voor de boeken ná 1853.
Hieronder is een voorbeeld geprint van zo'n titelbalk, eerst een origineel, vervolgens de vertaalde versie. 
Onder de vertaalde versie zijn onder de kolommen de cijfers aangebracht die overeenkomen met de cijfers in de scans. 
Deze "titelbalk"cijfers dienen als vervanging van het origineel.
Kolommen nr. 1 en 10  zijn weggelaten omdat deze kolommen weinig informatie toevoegen.
Verder zijn de pagina nummers, jaartallen en de record nummers  in zwart afgedrukt.

Origineel:
   


Linkerhelft:

   Pag....                                                                                                                                                                                  Jaar ......

Oplopend nummer

Woonplaats van de
overleden persoon

                                                Van de overledene

Naam, status en woonplaats

Leeftijd

Naam van de ouders en status

            1                  2                           3                          4                    5

Rechterhelft:

   18 .......                                                                                                                                                                                Pag .....

Dag en uur van het
overlijden in het
jaar  18..

Doodsoorzaak

Begrafenisdag

Opmerkingen

Naam van de inschrijver
in het register met datum

          6                       7                              8                      9                   10

De record nummers uit kolom 1 zijn in kolom 9 overgenomen (met meestal de eerste letter van de achternaam uit kolom 3 of 5).
Ná bladzijde 460 volgt meteen 462.
De scans zijn gemaakt in grayscale, 150 dpi, format jpeg.

Wanneer de pastoor alleen de voornamen vermeldt in kolom 3, dan geldt de achternaam van de vader uit kolom 5, 
ook doodgeboren kinderen zonder voornaaam staan onder de naam van de vader.
Bladzijde 402 begint bij 402b en 402d, omdat onderaan deze bladzijde zich het eerste record bevindt van het 
nieuwe boek in aansluiting op het vorige.
Bladzijde 403 eindigt met 403 a en 403 c omdat met deze records hier het jaar 1855 eindigt.

Overigens geldt ook bij de scans voor de overledenen dat de posities van a, b, c en d dezelfde zijn als bij de geboorten,
linksboven a, linksbeneden b, rechtsboven c en rechtsbeneden d.